Privacyverklaring

Het Vlaams Nationaal Jeugdverbond (VNJ) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd). In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy en die van uw kinderen te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het VNJ houdt zich in alle gevallen aan de wet- en regelgeving die van toepassing is, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor die zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • verwerking van persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van ieders rechten omtrent persoonsgegevens, de betrokkenen hierop willen wijzen en deze respecteren.

Het VNJ is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en die van uw kinderen. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

VNJ vzw
Zillebekelaan 19
2600 Berchem

info@vnj.org
03 218 56 58

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens en die van uw kinderen worden door het VNJ verwerkt ten behoeve van de uitvoering van onze missie.

Het Vlaams Nationaal Jeugdverbond is de enige landelijke Vlaamsnationalistische jeugdbeweging van Vlaanderen. Met elk van onze spelen, kampen, weekeinden en vormingsinitiatieven willen we Vlaamse kinderen en jongeren op een stijlvolle, eigentijdse, jeugdige en vooral leuke manier een volksbewustzijn en tijdloze waarden zoals  kameraadschap, inzet, trouw en eerlijkheid meegeven. Zo wil het VNJ kinderen opvoeden tot Vlaams-bewuste jongeren die willen meewerken aan een beter Vlaanderen, de maatschappij uit meer dan één invalshoek durven bekijken en een gezonde houding hebben tegenover hun medemens en het milieu.

Om de missie tot uitvoering te brengen worden persoonsgegevens verzameld en verwerkt voor volgende doeleinden:

 • om activiteiten van het VNJ te kunnen organiseren, en u/uw kinderen toe te laten eraan te kunnen deelnemen;
 • het versturen van uitnodigingen (voor activiteiten), het versturen van publicaties zoals Storm en schaarbladen en het communiceren over onze activiteiten;
 • om de eigendommen van het VNJ te kunnen beheren, en eigendommen te kunnen aan- en verkopen;
 • het bekomen van subsidiëring door de overheid.

  Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u en/of uw kinderen vragen:
 • persoons- en identificatiegegevens: (naam, voornaam, adres, e-adres, telefoonnummers, geboortedatum en -plaats, geslacht, nationaliteit, …);
 • medische gegevens (aandoeningen, medicatie, aandachtspunten voor leiding, contact-gegevens arts, handelingstoestemming, …);
 • VNJ-interne gegevens betreffende de persoon (afdeling, opgenomen functies, bezit VNJ-materialen, behaalde kentekens, interne sancties, …);
 • opleidings- en vormingsgegevens (behaalde attesten, historiek, …);
 • voorkeuren op basis van levensbeschouwelijke overtuiging (deelname religieuze activiteit, …);
 • foto- en filmmateriaal zelf, toestemmingen om dit te gebruiken;    financiële gegevens (bankrekeningnummer, …).

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we die hebben verkregen. Alle gegevens verzamelt het VNJ door die rechtstreeks bij u of uw ouder/wettelijke voogd op te vragen.

Het VNJ kan foto- of filmmateriaal verzamelen tijdens zijn activiteiten. Indien u als lid geen toestemming hebt gegeven deze te gebruiken, zullen deze niet gebruikt worden. Indien u als niet-lid wil dat deze niet gebruikt worden, dient u ons dit schriftelijk mee te delen voor het einde van de activiteit. De verworven beelden worden enkel in het kader van promotie en communicatie van de werking van het VNJ verwerkt, en kunnen hiertoe ook aan derde partijen worden verstrekt. Voor andere doeleinden worden de verworven beelden niet zonder voorafgaande toestemming aan derde partijen verstrekt.

De verwerking van de persoonsgegevens door het VNJ gebeurt op basis van volgende wettelijke basis:

 • om een contract met u uit te voeren dat afgesloten wordt met wederzijdse toestemming;
 • voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van het VNJ, waarbij deze belangen met uw grondrechten en fundamentele vrijheden worden afgewogen;
 • in specifieke gevallen, met uw toestemming, als gevolg van een specifiek en ondubbelzinnig verzoek, voorafgegaan door duidelijke en begrijpelijke informatie – deze toestemming kan op elk moment in overeenstemming met de wet ingetrokken worden;
 • in het kader van het algemeen belang, in overeenstemming met art. 89, met oog op het bewaren, … van persoonsgegevens vanuit een waarde voor het ‘algemeen belang’.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, met uitzondering van foto- en filmbeelden zoals hierboven beschreven. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is, bijvoorbeeld in het kader van een onderzoek door de politie.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Het VNJ bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Persoonsgegevens die geen meerwaarde bieden in het kader van archivering van het verenigingsleven voor het algemeen belang worden niet langer dan 5 jaar bewaard. VNJ-interne gegevens in combinatie met de naam worden voor onbepaalde duur bewaard. Medische gegevens en gegevens over voorkeuren op basis van levensbeschouwelijke overtuiging verzameld in het kader van een activiteit worden bewaard tot hoogstens een maand na de activiteit.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. We hebben onder andere de volgende maatregelen genomen:

 • alle personen die namens het VNJ van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • we maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe u contact met ons kan opnemen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacyverklaring

Het VNJ kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we in dat geval een aankondiging doen op onze webpagina.
De laatste wijziging gebeurde op 10 september 2018. Oudere versies van onze privacyverklaring zullen in ons archief worden opgeslagen.